Veidlapas

VEIDLAPAS PROJEKTU PIETEIKUMU SAGATAVOŠANAI

 Aktivitāte 5.2. Rīcība 2.5. Apmācību organizēšana

     Rokasgrāmata projekta pieteikuma aizpildīšanai

     Vērtēšanas metodika  

Iesniedzamo dokumenti un to paraugi: 

1. Apmācībām nepieciešamo telpu nomas/patapinājuma līgums vai saskaņojums ar īpašnieku
 
2. Cenu aptaujas dokumenti:
       2 derīgi piedāvājumi - (izsūtītie e-pasti, saņemtie piedāvājumi un e-pasti par to saņemšanu)
       kopsavilkums par pretendenta izvēli
 
3.Biedrība - Valdes apstiprināts lēmums par projekta īstenošanu un visām no tā izrietošajām saistībām, norādot projekta kopējās izmaksas un finansēšanas avotus.
  
4.Pašnovērtējums par projekta atbilstību vietējās attīstības stratēģijā attiecīgajai rīcībai noteiktajiem projektu vērtēšanas kritērijiem
     Pašnovērtējuma veidlapa Rīcībai 2.5.   (aizpildīta ar komentāriem visiem kritērijiem)
Citi:
5. Plānoto apmācību programma un laika grafiks

 

 

 ATSKAITES UN MAKSĀJUMI

Maksājuma pieprasījuma veidlapa

           MP aizpildīts paraugs

Avansa pieprasījums 

Priekšatmaksas pieprasījums

          aizpildīts paraugs

 

Sadarbības partneri

Smiltenes novads

zm logo

lad-logo - labajā sānā

laukutikls

latvijas lauku forums

ES Abulas