Struktūra

struktūra

 Biedrības pārvaldes institūciju - Pārstāvju sapulci - veido 49 % valsts vai pašvaldību iestāžu pārstāvji un 51 % privātpersonas - ekonomiskie un sociālie partneri.


Pārstāvju sapulces locekļi no 2022.gada 25.marta  - 10 personas, no tiem SVVA projektu daļa -   5 amatpersonas.  Par Abulas LP Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas (turpmāk – vietējās attīstības stratēģija) īstenošanu atbildīgās lēmējinstitūcijas sastāvs:

 
Zigeta Vīķele  - Smiltenes tehnikums, amatpersona Abulas LP
Maira Kupriša – Smiltenes tehnikums
Linda Karlsone – Smiltenes novada pašvaldība, amatpersona Abulas LP
Vinete Brunovska – Smiltenes novada pašvaldība
 
Lāsma Vilkasta – privātpersona, amatpersona Abulas LP
Samanta Sanda Ozoliņa -  privātpersona, pārstāv jauniešu intereses, amatpersona Abulas LP 
Andrejs Nika  -  SIA Amberfarm, pārstāv lauksaimnieku intereses, amatpersona uz 1 dienu projektu konkursu laikā 
Līga Zvirbule - sieviešu biedrība "Spēkavots",  pārstāv lauku sieviešu intereses
Līga Krūmiņa Krīgere  -  biedrība "Smiltenei un Latvijai"
Elgars Felcis – biedrība "Zadiņi"

  

Lēmumos par projektu atbilstību Abulas LP SVVA Stratēģijai tiek ievēroti:
 1) regulas Nr. 1303/2013 ( no 17.12.13.) 32.panta 2 punkta "b" apakšpunkta nosacījumi:
 "vietējo rīcības grupu virzīta, kurās ir publisko un privāto sociālekonomisko interešu pārstāvji un kurās lēmumu pieņemšanas līmenī ne publiskām iestādēm, kā tās definētas saskaņā ar valstu noteikumiem, ne jebkurai atsevišķai interešu grupai nav vairāk kā 49 % balsstiesību."
 
2) regulas Nr. 1303/2013 ( no 17.12.13.) 34. panta 3.punkta "b"nosacījumi:
"izstrādāt tādu nediskriminējošu un pārredzamu darbību atlases procedūru un objektīvus kritērijus, kuros izvairās no interešu konflikta, kuri nodrošina, ka vismaz 50 % balsu atlases lēmumos ir partneriem, kas nav publiskas iestādes, un ļauj atlasi veikt, izmantojot rakstisku procedūru."

  

Biedrības izpildinstitūcija kopš 25.03.2022.  ir valde - 2 personas:
Tigna Podniece - valdes locekle
Svetlana Rozīte - valdes locekle , pilda administrativā vadītāja pienākumus. 

 

Projektu vērtēšanas komisijas  sastāvs - 8 projektu vērtētāji.

Sadarbības partneri

laukutikls

smiltenes novads

latvijas lauku forums

lad-logo - labajā sānā

zm logo

leaderlogo